Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

 

GS. TS. Hà Thanh Toàn
Hiệu trưởng

Lĩnh vực phụ trách:

Toàn bộ hoạt động chung của Trường, kế hoạch, phát triển nguồn lực cán bộ, tài chính, xây dựng cơ bản và hoạt động dịch vụ, phát triển Trường THPT Thực hành Sư phạm.

Liên hệ:

- Email: httoan@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3830 604

» Lý lịch khoa học

PGS. TS. Trần Trung Tính
Phó Hiệu trưởng

Lĩnh vực phụ trách: Công tác đào tạo, chương trình đào tạo, giáo trình - bài giảng, liên kết đào tạo; các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao; đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ; đoàn thể; học sinh - sinh viên; ký túc xá, công tác sinh viên, dự án ODA; Chính trị tư tưởng

Liên hệ:

- Email: tttinh@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3872 098

» Lý lịch khoa học

» Biographic

GS. TS. Trần Ngọc Hải
Phó Hiệu trưởng

Lĩnh vực phụ trách: Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế & quản lý dự án; Ngân sách (tài chính) nghiên cứu khoa học (đã được phân bổ), hợp đồng nghiên cứu khoa học, Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu, và các chương trình “Tropical semester”, Mekong 1000, Khu Măng Đen; Thông tin khoa học và công nghệ;

Liên hệ:

- Email: tnhai@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3872 202

» Lý lịch khoa học

» Biographic

PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung
Phó Hiệu Trưởng

Lĩnh vực phụ trách: Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác kiểm định chất lượng; công nghệ thông tin; Ngân sách (tài chính) xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm tài sản (đã được phân bổ).

Liên hệ:

- Email: nhtrung@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3834 746

» Lý lịch khoa học

» Biographic

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI